[影音] 220930 NCT秋季WorkShop EP.3

看板NCT作者 (Vivian)時間2月前 (), 編輯推噓2(201)
留言3則, 2人參與, 2月前最新討論串1/1
NCT秋季WorkShop EP.3 https://youtu.be/Yx39TKsjPTc
From.NCT -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.211.93 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NCT/M.1664542966.A.F0D.html

09/30 21:46, 2月前 , 1F
NCT瘋子真的很多,太好笑XDDDDD
09/30 21:46, 1F

09/30 23:09, 2月前 , 2F

09/30 23:09, 2月前 , 3F
這邊渽民在幹嘛XD
09/30 23:09, 3F
文章代碼(AID): #1ZDkZsyD (NCT)
文章代碼(AID): #1ZDkZsyD (NCT)