[PSB ] Soft Cell x Pet Shop Boys Purple Zone

看板DepecheMode作者 (深蹲下去撿肥皂)時間2年前 (2022/03/25 14:44), 編輯推噓2(200)
留言2則, 2人參與, 2年前最新討論串1/1
https://youtu.be/cv4QNTg1Mps
英國白先勇終於跟英國費玉清合作(泣) 這曲風聽起來很舞曲大帝國 沒想到二十年後我也開始用手機發文灌水 -_- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.190.188 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DepecheMode/M.1648190662.A.7E2.html

03/25 17:44, 2年前 , 1F
推推
03/25 17:44, 1F

03/26 11:49, 2年前 , 2F
推推
03/26 11:49, 2F
文章代碼(AID): #1YFMJ6VY (DepecheMode)
文章代碼(AID): #1YFMJ6VY (DepecheMode)