[HC ] 今年310在台灣呀

看板ChrisLee (李宇春)作者 (陽光.空氣和水)時間7年前 (2017/03/10 01:30), 編輯推噓2(200)
留言2則, 2人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
祝妳生日快樂,玩得開心,吃得盡興! http://i.imgur.com/D3B1PaG.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.14.144.82 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ChrisLee/M.1489080659.A.AE7.html

03/10 12:17, , 1F
天阿來台灣了!生日快樂!!
03/10 12:17, 1F

03/10 20:48, , 2F
居然在台灣~生日快樂!!
03/10 20:48, 2F
文章代碼(AID): #1OmP5Jhd (ChrisLee)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1OmP5Jhd (ChrisLee)