[留言] 220519 EXO相關 SNS更新

看板EXO作者 (Light)時間1月前 (), 1月前編輯推噓1(101)
留言2則, 2人參與, 1月前最新討論串1/1
220518 EXO相關 SNS更新 ◎D.O. seotig Instagram https://www.instagram.com/p/CdrzsokqgEu/ https://i.imgur.com/rTwPpyo.jpg
220519 EXO相關 SNS更新 ◎EXO smcnc_studio Twitter https://i.imgur.com/dw8jV8z.png
https://i.imgur.com/D4xflks.png
https://i.imgur.com/BKfeVj5.png
https://i.imgur.com/z9SdJth.png
https://i.imgur.com/GXpTdSX.png
[#EXO的爬梯子世界旅行3] 搭乘天空中雲霄飛車 驚險的飛行傘挑戰現場! #E爬世3 #EXO #E爬世_南海 #EXOsTWOL https://i.imgur.com/ubkJs7e.png
https://i.imgur.com/6Z5xYhg.png
https://i.imgur.com/81GbWtR.png
'夜間任務'公開 亂成一團! 引起雞皮疙瘩 X 全體瞳孔地震! 究竟泳池入水的主角是誰呢? <EXO的爬梯子世界旅行 - 南海篇> 5月20日 早上11點 第11.12集公開 ◎KAI bcc_blindcarboncopy Instagram https://www.instagram.com/p/CdvADgmpB8n/ https://i.imgur.com/rJZa2Ka.png
https://i.imgur.com/bGt6bML.png
https://i.imgur.com/YRs2ohK.png
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.222.238 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/EXO/M.1652975589.A.D3E.html ※ 編輯: NingL (61.231.222.238 臺灣), 05/19/2022 23:53:21

05/19 23:56, 1月前 , 1F
迫不及待看明天亂成一團的夜間任務XDDD
05/19 23:56, 1F

05/20 07:02, 1月前 , 2F
看網路片段真的是亂成一團的感覺XD
05/20 07:02, 2F
※ 編輯: NingL (61.231.222.238 臺灣), 05/21/2022 02:48:33
文章代碼(AID): #1YXcVbq- (EXO)
文章代碼(AID): #1YXcVbq- (EXO)